حرم حضرت معصومه(س) سراسر غم و اندوه در وداع با خادم شهید