گزارش تصویری: خطبه خوانی خادمان با حضور خانواده شهید مهدی ایمانی