گزارش تصوری: در شب رحلت بانوی کرامت حرم این بانو سراسر غم و اندوه شد