غباروبی ضریح مطهر کریمه اهل بیت با دستان اعضای هسته گزینش استان به روایت تصویر