برگزاری اعمال ام داوود در جوار حرم کریمه اهل بیت(س)