غباروبی حرم بانوی کرامت با حضور اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه