استادان و خطاطان قرآن کریم از موزه آستان مقدس بازدید کردند