بازدید آیت الله سعیدی از نمایشگاه واقعه نگاری اربعین