ضروریات زندگی
استاد حوزه علمیه خواهران ساده زیستی حضرت رسول(ص) را الگوی عمل و زندگی مسئولان برای خروج از بحران در جامعه امروز عنوان کرد، گفت: اگر ساده زیستی و کرامت رسول خدا(ص) و اکتفاء به ضروریات زندگی سیره مردم امروز قرار گیرد نه تنها تورم و تحریم بر اقتصاد کشور اثر گذار نخواهد بود بلکه با حذف کالا و زندگی تجملی زمینه رونق تولید، اشتغال زایی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور فراهم خواهد شد.