تولیت

گزارش خبری؛
حرم فاطمی دریای زائران جامانده از قافله عشق حسین(ع)
حرم فاطمی خیمگاه عزاداران حسینی و دریای زائرانی است که از قافله عشق پیاده روی اربعین حسینی جامانده اند و موج زائران در حرم فاطمی…