هدایا و نذورات

نذر را باید برای همان موردی که نذر شده مصرف کرد

کارشناس احکام دینی گفت: مصرف کردن نذر در جایی غیر از آنچه نذرکننده در مورد آن نذر کرده است، جایز نیست.
۲۱ آذر ۱۳۹۴

شکستن نذر از روی اختیار کفاره دارد

کارشناس احکام دینی حرم مطهر گفت: جایز نیست انسان نذری را کرده از روی اختیار بشکند واگر این عمل را انجام دهد باید کفاره آن…
۱۸ آذر ۱۳۹۴

برای نذر اجازه پدر لازم نیست

کارشناس احکام دینی گفت: اگر فرزندی بخواهد نذری انجام دهد، لازم نیست از پدرش اجازه بگیرد ولی اگر پدر او را از ادای نذری که…
۱۵ آذر ۱۳۹۴