به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها، محمد عباسی یزدی در گفت‌و گویی با اشاره به اهدای کتاب خطی «ذخیره نظامشاهی» به کتابخانه فاطمی، اظهار کرد: این نسخه خطی از کتاب «ذخیره نظامشاهی» با موضوع طب و طبابت توسط اکبر وافی از پزشکان درمانگاه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها به کتابخانه این آستان مقدس اهدا شده است.

وی افزود: «ذخیره نظامشاهی» اثر اسماعیل بن حسین جرجانی پزشک و نویسنده ایرانی قرن پنجم و ششم است که آثار پزشکی مهمی به زبان فارسی تألیف کرده است.

رئیس اداره کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تصریح کرد: کتابت این نسخه خطی با قطع رحلی در ۴۶۷ صفحه توسط میرغلام عباس بن میرامیرعلی، در یکشنبه هفدهم شعبان المعظم سال ۱۲۵۷ هجری قمری به پایان رسیده است.

وی در معرفی این کتاب گفت: در س‍ال‌ ۹۵۱ قمری ه‍ن‍گ‍ام‍ی‌ ک‍ه‌ رس‍ت‍م‌ ج‍رج‍ان‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ م‍ع‍ال‍ج‍ه‌ ب‍ه‌ خ‍دم‍ت‌ ن‍ظام‍ش‍اه‌ رف‍ت‌ و ش‍اه‌ ن‍ی‍ز در ع‍ل‍م‌ طب‌ وق‍وف‌ ک‍ام‍ل‌ داش‍ت‌، او ک‍ت‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‌خ‍واس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ان‍ن‍د ت‍ذک‍ره‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍اش‍د و ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‍ان‌ ب‍ت‍وان‍ن‍د آن‍را م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍د ک‍ه‌ ادوی‍ه‌ م‍رک‍ب‍ه‌ ه‍ر م‍رض‌ ک‍ه‌ در ب‍اب‌ م‍ع‍ال‍ج‍ه‌ آن‌ ب‍ع‍د از ادوی‍ه‌ م‍ف‍رده‌ ی‍اد ک‍رده‌ را شامل ش‍ود.

عباسی یزدی ادامه داد: بنابراین رس‍ت‍م‌ ج‍رج‍ان‍ی‌ ب‍ف‍رم‍ان‌ پ‍ادش‍اه‌ از ک‍ت‍اب‌ ش‍ف‍اءالاس‍ق‍ام‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ش‍اب‌ اب‍ن‌ ب‍ی‍طار اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍رده‌ و در س‍ال‌ ۹۵۴قمری ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را ت‍ال‍ی‍ف‌ کرد‌ ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ادوی‍ه‌ م‍رک‍ب‍ه‌ ه‍ر ب‍ی‍م‍اری‌ ب‍ع‍د از ذک‍ر ادوی‍ه‌ م‍ف‍رده‌ اس‍ت‌ و آن ‍را ب‍ر ب‍ی‍س‍ت‌ ب‍اب‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ داد و ن‍ام‌ آن‌ را ذخ‍ی‍ره‌ ن‍ظام‍ش‍اه‍ی‌ ن‍ه‍اد.

وی افزود: این نسخه خطی طبی، نسخه‌ای ارزشمند و کم یاب از کتاب «ذخیره نظامشاهی» است که متعلق به اجداد اهدا کننده بوده و وی برای حفظ و صیانت بهتر و دسترسی پژوهشگران این کتاب را به کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها اهدا کرده و نامش در فهرست اهداکنندگان این کتابخانه به ثبت رسیده است.