به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها،حجت الاسلام والمسلمین افتخاری اظهار کرد:اگر زمین وقف شده دراثرسیل وزلزه و…خراب وازبین برود،ازحالت وقفی بیرون نمی رود و باید آن را تعمیرکنند و درصورت قابل تعمیرنبودن آن باید درنزدیکترین راهی که مدنظرواقف است خرج شود.

وی در ادامه گفت: گاهی متولی ممکن است خیانت کند و منافع وقف رابه امور مدنظر واقف نرساند، دراین صورت بایدبه حاکم شرع مراجعه کرد تامتولی امینی را انتخاب کند.

وی افزود: اگر فرش یا هرچیز دیگری وقف مسجد شود، نمی توان از آن در جاهای دیگرحتی مانند حسینیه ها استفاده کرد، مگراین که وقف عموم باشد، مانند اینکه واقف ظرفی راوقف کند و همه ازآن استفاده کنند.