مؤسسه فرهنگي اقتصادي زائر كريمه متعلق به آستانه مقدسه قم در نظر دارد تعدادی از ادوات کشاورزی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش رساند .  لذا از متقاضیان محترم دعوت مي‌شود ضمن مد نظر قرار دادن شرايط و مشخصات زير، قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.

شرايط عمومی و اختصاصی :

  1. تحویل و دریافت  اسناد از از تاریخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۱ به مدت ۸ روز کاری ( پایان وقت اداری روز یک شنبه ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ ) خواهد بود.   

روش دریافت اسناد از طریق مراجعه حضوری متقاضی به دبیرخانه مؤسسه و یا مراجعه به سایت آستان مقدس به نشانی amfm.ir      و یا از طریق دفتر کشاورزی مؤسسه واقع در منطقه جعفریه میباشد . تحویل اسناد باید در پاکت های در بسته و از طریق پست و یا با مراجعه حضوری و تحویل به دبیرخانه مؤسسه و یا دفتر جعفریه انجام گردد. آدرس دریافت و تحویل حضوری و یا ارسال پستی اسناد ” قم ، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان هاشمی  شاهرودی، مجتمع اداری آستانه، طبقه سوم ( کد پستی ۳۷۱۵۹۵۳۱۷۵ ) دبیرخانه مؤسسه ” میباشد .

۲. شركت كنندگان حداكثر تا تاريخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۱ براي ارائه پيشنهاد و ارسال مدارک خود فرصت دارند. پیشنهادهای واصله حداکثر ۵ روز پس از پایان مهلت ارسال مدارک در محل مؤسسه زائر بررسی و نتایج اعلام خواهد شد .

۳. شرکت کنندگان میبایست جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و یا واریز  وجه آن به حساب شماره   640276276 نزد بانک کشاورزی به نام مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه به عنوان ضمانت شرکت در مزایده اقدام نماید . در صورت برنده شدن شرکت کننده در مزایده و اعلام انصراف از انجام موضوع مزایده، وجه مزبور ضبط و یا  ضمانت صادره در وجه موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه کارسازی خواهد شد.

۴. به پيشنهادات واصله به صورت ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم، ناخوانا، فاقد مهر و امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵. مؤسسه زائر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

۶. کلیه کسورات قانونی احتمالی مربوط به این مزایده به عهده خریدار میباشد .

۷. کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۸. متقاضیان محترم میتوانند برای بازدید از ادوات به نشانی شهر جعفریه ، خیابان آستانه ، دفتر کشاورزی آستان مقدس( مؤسسه زائر)  مراجعه و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن  37119663  و یا شماره همراه ۰۹۱۲۸۵۳۳۰۰۱  (جناب آقاي اروجلو ) تماس حاصل فرمایند .