پایگاه خبری آستان حضرت معصومه سلام الله علیها_عذرا انصاری: ای بهار دلها وامید بخش انسان ها و سرور و شادی روزها، ای خورشید ظلمتها و ماه تمام نمای جمال خدا، ای بقیه الله و خلیفه انبیا و امید اوصیا و تجلی جلال اله، ای حقیقت عشق ومظهرپرستش، ای شکوفه طه وعنچه شکوفته زهراءسلام الله علیها، ای سرو خوش قدورعنا، ای چهره ات چون آفتاب، روشن ودلربا، ای دررهت جانها فدا ونشان اندوهت اشکها، ای عصاره زمان وزیباییها، ای هماره باماوناپیدا، ای سوخته درفراقت عاشق وشیدا، ای مونس و همدم اولیاء، ای خمارنگاهت رازهستی ها، ای طاووس خوش خرام بهشت اعلی، ای شراب عشقت نوش جانها، ای شهد محبت تو شیرینی دلها، ای بر گونه راستت خال سیاه، ای سینه چاک توعالم وعارف وپیروبرنا، ای مایه سلامت وسعادت وفصیلت، ای مطیع توجایش جنت، ای مخالف تونشستگاهش نارجهنم، ای انکار کننده ات کافر، ای آن که جنگ باتوشرک است.

ای خزینه علم ونهایت حلم، ای مسکن برکت وحکمت ، ای تمام محبت، ای ولایت تومایه قبول اعمال وپاک کننده کرداروافزون کننده حسنات ونابود کننده گناهان، ای گردوعبار مقدمت توتیای چشم ما، ای شمع ما، ای شمع جهان افروز بیا، ای شاهد عالم سوزبیا، ای کعبه امیدعیان شو، ای درخشش هستی بتاب، ای خورشید جان وجهان، جلوه گرشو، ای فروع فصیلت تابش کن، ای راز عظیم تجلی چهره بنمای، ای پاکترین خونها نثار عشقت به پاخیز، ای دشت ودمن درانتظارت بادم عیسی ات زنده گردان، ای کشتی نجات ، رهایی بخش وای مرهم سینه ها درمان کن.

ای عصمت بی کران فریادکن، ای فریاد رس بیدارکن، ای صاحب شمشیربران آعازکن، ای ساحل پیروزی ظاهرشو، ای مشعل علم وعقل نورباران کن، ای دریای حکمت ومعرفت سیراب کن، ای حلاوت کامها شیرین کن، ای قبله عشق آشکار شو، ای یوسف جمال ، رخ ازمشتاقان دریع مدار، ای حامی قرآن وندای عترت بیا، ای رهبر ودلبرودلبند، مهدی بیا، بیا ومنتظران تشنه را دریاب وعاشقان بی قرارت را آرامش جان باش.

دل سوخته، قلب سکسته وچشمان اشکبار است واین همه درانتظار روی توست. آوای کوهساران ونوای عندلیبان وخروش امواج جوشش چشمه ساران، به امید حصور توست. طراوت شبنم، لطافت شکوفه وشکفتن عنچه به سوی دیدار توست. جمال گل ووفای بلبل پرنویی از زیبایی توست. شمیم یاس وصفای یاسمن، از عطر موی وبوی توست.

حیات گینی، شادابی دنیا وشیرینی زندگی ، به امید وصال توست. مهدیا! رنج هجرانت را باهیچ واژه ای نمی توان وصف نمود، مگر سخن رسول صلوات الله علیه وآله، که؛ (برترین اعمال امت من انتظار گشایش است) وسخن یار وعادارش علی علیه السلام :محبوبترین کارها نزد خدا، انتظارگشایش است.

ای مقتدای همه اهل زمین وزمان، درصف نیاز، یکپارچه ، منتظر ایستاده اند، تابه اقتدای تو، درخانه کعبه جان، نماز عشق بخوانندوسرود آزادی وترانه رهایی انسان رادر سرتاسرگیتی ، سردهند. دلدارا، اگر توبیایی ، حرم دل را ازوجود اعیار، خواهیم پیراست وزنگار ظلمت نادانی را به نور رخ وروان تو، خواهیم زدود وناپاکی جان رابازلال عصمت طهارت وجود شریف تو ، تطهیر خواهیم نمود.چرا که تو، ازتبار خورشیدی وازخاندان مهر وعصمت.

می خواهیم به قله کوه انسانیت برسیم.دستمان را بگیر، مگر نه اینکه توباقی مانده جود خداوازتبار حسین ودودمان کریمانی واحسان ودستگیری کارتان است. مابه افق تابناک فروع ازلی خیره می شویم وبه امید آن روزهای شادی ولحظه های نورانی، خودرا ازمهرتو سرمست می سازیم ودست طلب وادب به دامان تو در می آویزیم وبه تولای توچنگ می زنیم.

ما همچو گدایان سر راهت می نشینیم تاباطلعت رشید خویش برزمین وزمان عطر ولایت بپاشی ومادرفصای عطرآگین کرامت تو جان تازه بگیریم ونماز شکر را به امامت تو